100% Безплатна доставка

STIHL БОРО ТРЕЙД

Телефон: 0882 71 11 74
Резервни части и сервиз: 0879 94 55 50

Общи Условия

„Боро Трейд” ООД се придържа към официално обявените цени на STIHL AG за продажба и сервиз на територията на България.

Цените се актуализират ежегодно, като промени се извършват при промяна в ценовата листа на съответния производител.

Основната цел на www.park-borotrade.com e информиране на клиентите за цените и техническите параметри на предлаганата от нас техника.

Срокът за доставка на поръчаните от Вас продукти се определя в зависимост от складовата наличност в момента, но не е по-дълъг от 5 календарни дни, считано от датата на направената поръчка.

При поръчка на продукт, чиято доставка изисква по-дълъг срок, Наш служител ще се свърже с Вас за потвърждение на поръчката и уточняване на подробностите по изпълнението й.

Доставката на продуктите се извършва от куриерска фирма – Speedy, Еконт, или от Наш служител  и е безплатна.

При поръчка на специален модел машина, за който е необходимо да се извърши индивидуална доставка, клиентът заплаща капаро в размер на 50% от стойността й. Срокът на доставка се уточнява в момента на поръчката, но не е по-дълъг от 20 работни дни след извършване на авансовото плащане.

По желание на клиента големите машини и такива със специално предназначение могат да бъдат въведени в експлоатация от представители на фирмата. При пускането в експлоатация се провежда и обучение на персонала за работа с техниката обект на доставката.

Гаранционни условия:

Условията за гаранционно обслужване на „Боро Трейд” ООД са съобразени с общите условия и изисквания на съответния производител - STIHL AG.

Гаранционният срок на всички битови уреди STIHL AG е 24 месеца, считано от датата на приемане на машината от клиента.

Гаранционният срок на всички професионални уреди STIHL AG е 12 месеца, считано от датата на приемане на машината от клиента, освен ако не е упоменато друго.

Гаранцията е валидна при представена гаранционна карта на машината.

При производствен дефект на машина през гаранционния й период, клиентът не заплаща извършения ремонт и вложените части.

Гаранционен сервиз и гаранционна поддръжка могат да извършват само в официални сервизи нa производителя. Във всички други случаи на техническа намеса, гаранцията е невалидна.

Отказ от гаранционно обслужване може да има в някой от следните случаи:

  • При неправилен монтаж и работа с техниката;
  • При повреди настъпили при не добро стопанисване от страна на клиента;
  • При сервизна намеса от неоторизирани лица, както и поддръжка с неоригинални части и консумативи;
  • При употреба на техниката не по предназначение и несъобразено с класа, в който е тя (хоби техника за професионални цели);
  • При повреди в следствие на форсмажорни обстоятелства;
  • При употреба на техниката в неизправни електро инсталации;
  • При използване на нечиста вода за захранване без съответните филтри, както и при недостатъчно количество на водата за нуждите на машината;
  • При повреди причинени от употребата на препарати и консумативи, които не са предназначени за ползване в конкретния модел машина;
  • Механични повреди причинени от трети лица - счупване, деформиране, замърсяване до критични стойности и др.;
  • При недобре попълнена гаранционна карта - без дата, сериен номер на машината и данни на клиента;

При гаранционно събитие на закупена от „Боро Трейд” ООД машина, обърнете се към най-близкия оторизиран сервиз на производителя.

Всички машини от продуктовата гама на STIHL AG, без значение кога са произведени, подлежат на сервизно обслужване при нас, като ще получите гаранция на подменените детайли.

За онлайн разрешаване на спорове, моля последвайте линка:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?...

Ако сте доволни от нашето обслужване, можете да сключите договор за абонаментно поддържане от нашия сервиз.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Вие потвърждавате , ЧЕ се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронноили ръчно във връзка с искания от Вас потребителски кредит, а също и при евентуално предоставяне на такивауслуги от трети лица и след сключването на договор между тях и Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД (наричано понататък „УКФ“) и давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдатизползвани за или във връзка с анализ на задълженията Ви, събиране на вземания, предотвратяване на изпиранена пари и измами, а също и управление на кредита Ви. Съгласието, потвърдено по телефона, е с цел дапозволи на УКФ ЕАД да проверява Вашата кредитоспособност и да удостовери Вашите лични данни всъответствие със Закона за защита на личните данни като получава справки от регистри на трети страни - частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния КредитенРегистър на БНБ, Кредитното бюро на Експирън, Национална Агенция по Приходите, Националния ОсигурителенИнститут и др., в това число данни за плащаните от Вас социални осигуровки, данни за трудовите Ви договори исоциално осигурителния Ви доход, като тези данни да бъдат обработвани съобразно раздел 1, точка 5 отДопълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласието е с цел да позволи същотака на всеки от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните Ви данни за подготвянетои предоставянето на упоменатите справки/доклади. Съгласявате се и изрично упълномощавате УКФ ЕАД дапредоставя за целите на оценяване на кредитния риск Вашите лични и кредитни данни,в това число история поплащанията за всички открити и закрити кредитни сметки на Ваше име при Уникредит Булбанк АД, при спазване начл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република България и извън нея: другикредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други доставчици на услуги по предоставяне наданни от база данни. Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до лични те Ви данни, съхранявани оттрети страни - Администратори на лични данни, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Виданни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни. Настоящото съглас иепредоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личнитеданни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и сте уведомен, че имате право даоткажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай исканет о Ви за предоставяне на желаната от Васуслуга може да не бъде изпълнено. С настоящото давате своето изрично Съгласие за обработване на личните Ви данни, до които „УКФ“ ЕАД еполучило достъп във връзк а с предварителна проверка от страна на УКФ в Централния кредитен регистър на БНБ, свързана с взимането на решение за отпускане на стоков кредит или паричен заем, поискано с днешна дата.Потвърждавате, че сте запознат/а с факта, че УКФ, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право и интерес от достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона. „УКФ“ ЕАД може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да проучи Вашето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, базите данни на кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, както и базите данни на дъщерните дружества на Банковата група на „УниКредит“, администратори на лични данни. (наричани по-нататък „администратори“) В тази връзка „УКФ има право да разкрива на администраторите, личните Ви данни, предоставени на УКФ с настоящото Съгласие. Давате своето изрично Съгласие резултатите от проверката, събрани от администраторите за целите на договора да се съхраняват на електронни носители и на хартия в кредитното Ви досие. Предоставяте правото на УКФ да проверява всички данни, предоставени от Вас, чрез независими източници, като доброволно давате своето изрично съгласие УКФ да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността Ви, преди предоставянето на каквито и да било услуги или продукти, както и във всеки момент от съществуването на евентуалните договорни правоотношения между Вас и УКФ. Уведомен сте за правото Ви на достъп до личното Ви досие, съхранявано от УКФ. Адресът на „УКФ“ ЕАД за получаване на достъп до личните Ви данни е гр. София, ул. „Осогово“ No 38-40, ет. 5, гр. София 1303, РБългария. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни. В случай че сте регистриран като Едноличен търговец или Управляващ собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и във връзка с подготовка за сключване на Договор за предоставяне за отпускане на стоков кредит или паричен заем с Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, давате изричното си съгласие за следното: УКФ ЕАД да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез информационната му система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за: доходи и направените осигурителни плащания, извършени от дружеството, на което сте едноличен собственик, както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като упълномощавате УКФ ЕАД да използва събраната по този начин информация за целите на кредитната Ви оценка, във връзка с отпускане на Ваше име на целеви стоков кредит/паричен заем и/или допълнителен паричен заем като физическо лице при спазване на законодателството, свързано със защита на личните данни и всяка друга защитена информация; начислен осигурителен доход за наетите на трудов договор и осигурявани от дружеството Ви лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представ ляват производствена или търговска тайна.